عملیات کروماته کردن ایجاد پوشش محافظ تبدیلی شامل ترکیبات کروم ۳ ظرفیتی و ۶ ظرفیتی بر روی سطح فلز است.
مهمترین اهداف استفاده از کروماته به شرح ذیل می‌باشند :
افزایش مقاومت به خوردگی فلز با پوشش‌های محافظ فلز
کاهش خسارت سطحی ناشی از آثار انگشت (خراش‌های سطحی)
افزایش میزان چسبندگی رنگ و سایر پوشش‌های آلی
رنگ پذیری و یا پذیرش بهتر سایر پوشش‌های تزئینی