چربیگیری بسیار قوی و مؤثر برای پاک کردن چربی‌های سبک و سنگین ، روغن و واکس های پرداختکاری از روی قطعات غیر آهنی (برنج و سرب خشک)