چربیگیر فوق العاده قوی ومؤثربرای پاک کردن چرییهای سنگین مانند گریس ، واکس های پرداختکاری وروغن کشش می باشد . این چربیگیر برای کلیه قطعات آهنی وغیر آهنی بصورت غوطه وری مورد استفاده قرار می گیرد.