قابلیت چربی زدایی از قطعات آهنی و غیر آهنی به ویژه مس برنج و آلومینیوم به صورت غوطه وری بدون خوردگی و تغییر رنگ در فلز پایه