یک ماده شدیداً قلیائی با تأثیر فوق‌العاده برای زدودن چربی موجود در سطح فلزات آهنی و غیرآهنی به روش الکتریکی