ماده ای قلیایی قابل کاربرد در زدودن چربی با سیستم پاششی با قدرت پاک کنندگی قوی