سبز کننده Zn-531 با تشکیل یک لایه کروماتۀ روی، در سطح قطعات آبکاری شده مقاومت لایه را در برابر عوامل خوردگی افزایش می‌دهد. در عین حال رنگ مطلوب زیتونی را روی قطعه ایجاد می‌کند.مـحلول Zn-531 اسیدی بوده و جهت کروماته کردن لایه روی حـــاصل از وان‌های سیانوری و اسیدی مناسب مـی‌باشد.