در این فرآیند که کاملاً عاری از ترکیبات سیانور می باشد از روی و هیدروکسید سدیم (سود) یا پتاسیم استفاده می شود که سمی نبوده و تصفیه فاضلاب بسیار ساده ای دارند.
در مقایسه با روشهای رایج (سیانوری و اسیدی) براقیت و قدرت پرتاب خوبی داشته و می تواند برای آبکاری های تزئینی روی نیز بکار رود.
با استفاده از فرایند آبکاری روی قلیایی می توان توزیع یکنواختی در مناطق تراکم جریان کم و مناطق جریان زیاد بدست آورد که در آبکاری های روی حفاظتی بسیار مهم است.
افزودنیهای مورد استفاده در فرایند آبکاری روی قلیایی با هیدروکسید سدیم (سود) و پتاسیم موجود در محلول کاملاً همخوانی دارند.
کروماته پذیری مناسبی برای کروماته آبی بر اساس استفاده از کروم سه ظرفیتی دارد.
با استفاده از کروم شش ظرفیتی بسادگی می توان لایه کروماته زرد، سبز یا مشکی را روی آن ایجاد کرد.
این فرآیند قابلیت کاربرد در سیستم های آبکاری وان ثابت و گردون را دارد.